+420 775 707 170, +420 775 630 965 g-color@g-color.cz

Článek

Co předchází nanesení barev?


Příprava produktu pro práškové lakování je jednou z klíčových částí celého postupu práškování.


PÅ™íprava produktu pro práškové lakování je jednou z klíčových částí celého postupu práškování, bez kterého by nemohla být barva kvalitnÄ› nanesená. V pÅ™ípadÄ› špinavého, nevyčištÄ›ného produktu by se prášková barva na pÅ™edmÄ›tu nedostatečnÄ› uchytila a bylo by nutné celý proces opakovat. U nás však všechny pÅ™edmÄ›ty pÅ™ed samotným práškováním pečlivÄ› čistíme za pomoci nÄ›kterých moderních technologií.

OdmaštÄ›ní.

Kovové pÅ™edmÄ›ty určené pro práškové lakování je nutné zbavit povrchových nečistot jako je mastnota, prach a jiné látky, které jsou bÄ›hem procesu odmaštÄ›ní odstraňovány. Existuje mnoho nejrůznÄ›jších způsobů, jak pÅ™edmÄ›t efektivnÄ› odmastit, proto Vám pÅ™edstavíme nejčastÄ›ji užívané způsoby čištÄ›ní.

První typ odmašÅ¥ování pÅ™ed práškovým lakováním je alkalické odmaštÄ›ní za využití hydroxidu sodného (NaOH), nebo uhličitanu sodného (Na2CO3) spolu s tenzidy za koncentrace maximálnÄ› 10 % účinných látek. PÅ™edmÄ›t, který je odmašÅ¥ován se do této látky o teplotÄ› 40 – 70°C ponoÅ™í na dobu od 1 minuty po 20 minut, což je závislé na znečištÄ›ní povrchu. OdstranÄ›ná mastnota z pÅ™edmÄ›tu se postupnÄ› začne usazovat na hladinÄ› odmašÅ¥ovací tekutiny, která musí být následnÄ› odstranÄ›na. V pÅ™ípadÄ› odmašÅ¥ování v odmašÅ¥ovací vanÄ› je nutné, aby byla kapalina neustále v pohybu. Naopak u využití wap čističe je důležité, aby pÅ™i procesu odmašÅ¥ování nevznikala pÄ›na. Po odmaštÄ›ní pÅ™edmÄ›tu pÅ™ichází na Å™adu oplach od odmašÅ¥ovací kapaliny demineralizovanou vodou.

Druhým typem odmašÅ¥ování jsou rozpouštÄ›dla, která mají mnoho typů napÅ™. technický benzín. ÄŒištÄ›ní technickým benzínem však není pÅ™íliš účinné, jelikož je rozpouštÄ›dlo nanášeno hadrem a mastnota místo jejího odstranÄ›ní je roztíraná po celém výrobku. Celé čistÄ›ní má velmi nejisté výsledky a navíc není tento princip odmaštÄ›ní pÅ™íliš šetrný k pÅ™írodÄ›, což jsou jeho značné mínusy.

TÅ™etí možností odmašÅ¥ování pÅ™ed práškovým lakováním je elektrolytické odmašÅ¥ování, kde v elektrolytickém roztoku dochází z uvolňování vodíku (H), který následnÄ› odbourává a odstraňuje mastnotu a nečistoty z pÅ™edmÄ›tu.

Výše zmínÄ›né procesy odmaštÄ›ní je možné mezi sebou v jistých pÅ™ípadech i kombinovat. Po odmaštÄ›ní získá povrch pÅ™edmÄ›tu všechny vlastnosti nutné pro pÅ™ilnutí práškové barvy.

ÄŒištÄ›ní.

ÄŒistÄ›ní povrchů pÅ™edmÄ›tů se využívá nejen pÅ™ed práškovým lakováním, ale také pÅ™ed svaÅ™ováním kovových částí, na kterých se může objevovat rez či jiné zbytky nečistot a které je potÅ™eba mechanicky odstranit.

Jednou z možností čištÄ›ní je mechanické očištÄ›ní za použití trysek. Ty vytváÅ™í silný proud vzduchu a tryskajícím materiálem zbavují pÅ™edmÄ›t nečistot. PÅ™i této technice je povrch pÅ™edmÄ›tu zároveň zdrsňován, díky čemuž barva pÅ™i práškovém lakování lépe pÅ™ilne. K čištÄ›ní tryskami je zpravidla využívaný kÅ™emičitý písek tzv. pískování, korund, sklo, struska atd. Každý ze zmínÄ›ných materiálu má své výhody i nevýhody, proto je nutné vybrat správný tryskající materiál podle vlastnosti práškovaného pÅ™edmÄ›tu. NejideálnÄ›jšími materiály pro tuto techniku čistÄ›ní je korund a písek, jejichž velikost částic je okolo 0,6 mm, ale postupem času se opotÅ™ebovávají a zmenšují.

Druhou možností očištÄ›ní pÅ™edmÄ›tu pÅ™ed práškovým lakováním je moÅ™ení, které chemicky odstraní korozi. Proces moÅ™ení je otázkou sekund, maximálnÄ› nÄ›kolika minut. PÅ™i tomto procesu se však likviduje i očišÅ¥ovaný kov a dochází k jeho nechtÄ›nému narušování, které může vést k vzniku koroze. Z tohoto důvodu je téměř nutností moÅ™ený pÅ™edmÄ›t vystavit pasivaci, která na povrchu kovu vytvoÅ™í pÅ™ed korozí ochrannou vrstvu.

Zvolení vhodné úpravy čistÄ›ní je velmi důležitým krokem, což dokládá i rozdíl v délce životnosti práškovaného pÅ™edmÄ›tu, které po tryskání vydrží i 11 let a více, naproti tomu pÅ™i ručním kartáčování vydrží stejný nátÄ›r necelé 3 roky.

V G-Color pro úpravu pÅ™edmÄ›tů pÅ™ed práškovým lakováním používáme odmašÅ¥ovací vanu, wap čistič, nebo pÅ™edmÄ›ty čistíme technikou pískováním, díky kterým ideálnÄ› pÅ™ipravíme Váš pÅ™edmÄ›t pro následné práškové lakování.

Starší články